Punja�i Laptop | Punja�i Tablet |

Naponski Kablovi | AC Konektori |

Tastature | Toneri �tampa�i |

Mobilni telefoni | Video Nadzor |

Kontakt |


Prodaja novih tonera za laserske �tampa�e Kyoera.

Fabri�ki zamenski toner koji u potpunosti zamenjuje originalni toner OEM (Original Equipment Manufacturer).
Broj �tampanih stranica ovog tonera je isti kao kod originalnog tonera ili ve�i, ali ni u kom slu�aju nije manji od originalnog tonera.
Ovi zamenski toneri su dizajnirani da radi u odre�enim �tampa�ima bez povrede patenata proizvo�a�a �tampa�a.
Sve navedene registrovane robne marke, za�titni znaci i OEM oznake su vlasni�tvo njihovih uglednih vlasnika i kori��eni su isklju�ivo u opisne svrhe.

Premium quality toner. Zamenski toner vrhunskog kvaliteta.


Toner Comicell TK-170
KM ECOSYS P2135d/dn,
FS-1320D, FS-1370DN

�ifra artikla: TO358

Cena: 1575 rsd.

Zamenski toner vrhunskog kvaliteta. Zamenski toner vrhunskog kvaliteta. Zamenski toner vrhunskog kvaliteta. Zamenski toner vrhunskog kvaliteta.

Toner je kompatibilan sa slede�im modelima �tampa�a:

Odgovara modelima �tampa�a
Kyocera FS-1320D
Kyocera FS-1370DN
Kyocera Ecosys P2135D
Kyocera Ecosys P2135DN

Kapacitet 7200 strana (7.2k) sa 5% popunjenosti formata A4.


A�urirano: 25.06.2018g.

Desing by Rale � 2012g.

Web
Analytics